Ognisko WOT PZK - OT-25 PZK
Foto Zygmunt SP5AYY


IMG_1094.JPG
IMG_1094.JPG
128.19 KB
IMG_1095.JPG
IMG_1095.JPG
141.48 KB
IMG_1096.JPG
IMG_1096.JPG
151.36 KB
IMG_1097.JPG
IMG_1097.JPG
162.80 KB
IMG_1098.JPG
IMG_1098.JPG
182.58 KB
IMG_1099.JPG
IMG_1099.JPG
128.62 KB
IMG_1100.JPG
IMG_1100.JPG
164.87 KB
IMG_1101.JPG
IMG_1101.JPG
130.82 KB
IMG_1102.JPG
IMG_1102.JPG
148.04 KB
IMG_1104.JPG
IMG_1104.JPG
142.11 KB
IMG_1105.JPG
IMG_1105.JPG
160.69 KB
IMG_1106.JPG
IMG_1106.JPG
152.59 KB
IMG_1107.JPG
IMG_1107.JPG
132.87 KB
IMG_1108.JPG
IMG_1108.JPG
117.53 KB
IMG_1109.JPG
IMG_1109.JPG
158.82 KB
IMG_1110.JPG
IMG_1110.JPG
116.20 KB
IMG_1111.JPG
IMG_1111.JPG
96.33 KB
IMG_1113.JPG
IMG_1113.JPG
153.50 KB
IMG_1114.JPG
IMG_1114.JPG
160.39 KB
IMG_1115.JPG
IMG_1115.JPG
139.86 KB
IMG_1116.JPG
IMG_1116.JPG
130.11 KB
IMG_1117.JPG
IMG_1117.JPG
102.16 KB
IMG_1118.JPG
IMG_1118.JPG
128.37 KB
IMG_1119.JPG
IMG_1119.JPG
124.71 KB

(sp5jxk 08-03-2010)