WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Po Walnym Zebraniu Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.

 25 lutego br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w siedzibie ZG LOK przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na łączną liczbę 283 członków Oddziału przybyły 34 osoby, co stanowiło niewiele ponad 12 %. Obrady sprawnie przeprowadził Marek SP5UAR wraz z Tomkiem SP5CCC, a w formie elektronicznej protokołował Jurek SP5BLD - zapis elektroniczny będzie niebawem możliwy do odsłuchania na RBI. Sprawozdanie z dwuletniej działalności aktualnego Zarządu OT złożył prezes Oddziału Jerzy SP5SSB informując zebranych o podejmowanych działaniach. Do głównych, ważniejszych przedsięwzięć należały:
- organizacja spotkań w Bemowie i „Wigilia 2011” integrujących lokalne środowisko,
- dobrze działające Okręgowe Biuro QSL pod kierunkiem Janusza SP5JXK,
- podejmowanie działań w sprawie lokalnych przemienników,
- realizacja technologii non profit, czego efektem było otrzymanie sprzętu komputerowego,
- realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Szkoła z pasją”, mającego na celu popularyzowanie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży (główni animatorzy to SP5COC i SP5UAR),
- odbycie specjalistycznych szkoleń przez prezesa Oddziału Jurka SP5SSB m.in. z zakresu finansów i zarządzania co niewątpliwie przekładać się będzie na jakość pracy w Zarządzie Oddziału.

 Sprawozdanie finansowe złożył Marek SP5UAR zapoznając zebranych ze stanem finansów Oddziału, jak też z problemami, jakie wynikły z rażących zaniedbań ze strony poprzedniego skarbnika Oddziału tj. Roberta SP5XVY.

 Sprawozdanie złożył również przewodniczący OKR Zbigniew SP5HFS, zwracając uwagę m.in. na problemy lokalowe Oddziału, dezintegrację środowiska będącą wynikiem niefrasobliwych i nagannych zachowań dwóch przedstawicieli tegoż Oddziału, po czym złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla aktualnego składu Zarządu Oddziału. Zbigniew SP5HFS odczytał również formalny wniosek OKR o usunięcie z szeregów WOT PZK Roberta SP5XVY za działania na szkodę Oddziału. Działania te miały konkretny wymiar finansowy, jak też charakter niematerialny, polegający na osłabieniu wizerunku Oddziału w powszechnym odbiorze społecznym. W tej sprawie toczyła się ożywiona dyskusja, udzielono wyczerpujących informacji potwierdzających tezy zawarte we wniosku, po czym w wyniku tajnego głosowania zebrani wykluczyli Roberta SP5XVY z szeregów WOT PZK (25 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących się).

 Zebrani, w głosowaniu tajnym, udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału. Ponadto zebrani podjęli uchwałę o stosowaniu w WOT PZK znowelizowanego Statutu PZK.

 W związku z rezygnacją części członków Zarządu Oddziału, przeprowadzono wybory uzupełniające, wybierając 3 nowych członków tj. Mariana – SP5CNA, Wandę – SP7IWA i Wojciecha – SP5DPD. Nowy Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie z podziałem na następujące funkcje :
- prezes – Jerzy SP5SSB,
- wiceprezes – Marian SP5CNA,
- sekretarz – Zenon SP5CNG,
- skarbnik – Wanda SP7IWA,
- członek Zarządu – Wojciech SP5DPD.
Zastępcami członków Zarządu Oddziału wybrani zostali:
- Henryk – SP5COY
- Janusz – SP5JXK
- Bolesław – SP5RML.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK wybrani zostali :
- Jerzy – SP5SSB
- Tomasz – SP5CCC,
- Marek – SP5UAR.
Przedstawicielem Oddziału do ZG PZK wybrany został Marek SP5UAR.

 Dyskusja, odbywająca się w atmosferze wzajemnego poszanowania i życzliwości, nacechowana troską o dobro Oddziału i PZK, w sposób merytoryczny toczyła się wokół żywotnych spraw nurtujących nie tylko lokalne środowisko – dyskutowano m. in. o problemie antenowym, ochronie naszych interesów, obowiązkowej przynależności do PZK. Zwracano również uwagę na niedoskonałości organów decyzyjnych PZK, popełniane błędy, ale czyniono to w sposób niezwykle taktowny, bez agresji, tzw. „wycieczek osobistych”. Niezwykle wysoki poziom prowadzonej dyskusji, połączonej z wysoką kulturą osobistą wszystkich dyskutantów nie uszedł uwadze obecnemu na Zebraniu przedstawicielowi Prezydium ZG PZK Tadeuszowi SP9HQJ, który nie omieszkał o tym powiedzieć w swoim wystąpieniu. Zwrócił przy tym uwagę na poprawę jakości prowadzonych dyskusji w porównaniu z latami poprzednimi. Niezwykle przyjazna i koleżeńska atmosfera panowała w czasie całego zebrania i jest to dobry prognostyk na poprawę wizerunku Oddziału w odbiorze społecznym w kraju.

 Tadeusz SP9HQJ nie zdołał odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, ale odniósł się do niektórych. Omówił aktualną sytuację w PZK m.in. w kontekście przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i koncepcji co do przyszłości związku. Stwierdził, że delegaci, w swej mądrości zbiorowej, określić muszą kierunki pracy PZK na najbliższe lata. Zadać sobie muszą podstawowe pytanie: czy zachować status quo w organizacji, czy też podjąć śmiałe wyzwania mające na celu wprowadzenie w życie standardów określonych między innymi w dokumencie pod nazwą „Strategia PZK”. Obecnie w oddziałach i klubach ścierają się różne poglądy w tej sprawie i czas pokaże w jakim kierunku pójdzie PZK. Tadeusz SP9HQJ zwrócił również uwagę na fakt, że w dobie powszechnie panującej komercji, PZK jako organizacja pozarządowa jest w trudnej sytuacji i zabiegać musi o zachowanie status quo, walczyć z wszelkiego typu barierami utrudniającymi uprawianie krótkofalarskiego hobby i w tym celu wskazana jest integracja całego środowiska, ponieważ wszelkie podziały utrudniają realizację tych zadań. W interesie całej organizacji leży skoncentrowanie wspólnych, zmasowanych działań mających na celu ochronę naszych interesów. Atmosfera panująca w czasie zebrania pokazała, że również w skali kraju możemy wznieść się ponad podziały i działać wspólnie dla dobra naszej organizacji.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK.